Анкета
Къде ще прекарате лятната си почивка?Новини :: Атлантис Нет обявява тръжна процедура от тип "открит избор" за доставка на ДМА

Атлантис Нет ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG161PO003-2.1.13-0024-С0001 „Конкурентоспособност чрез изграждане и внедряване на иновативни технологии“, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на оборудване“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 001 Микровълново радиорелейно оборудване; Обособена позиция 002 Сплайсери с оборудване; Обособена позиция 003 Оборудване за пренос и управление на IP  трафик; Обособена позиция 004 Опорен рутер и опорен комутатор; Обособена позиция 005 – Комутатор; Обособена позиция 006 - Сървърна система, технически центрове и изнесени точки за достъп. 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес:  гр. Ботевград, пл. "Незнаен войн" 7, Бизнес център „Симекс“, офис 5, всеки работен ден от  9.00 ч. До 17.00 ч.  

Документацията може да бъде изтеглена от тук, или на следните адреси:

http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/МЗ (чл.14 ал.2)

http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

Дата: 17.10.2012