Анкета
Къде ще прекарате лятната си почивка?Новини :: Информация за сключени договори

Атлантис Нет ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG161PO003-2.1.13-0024-С0001 „Конкурентоспособност чрез изграждане и внедряване на иновативни технологии“, публикува информация за сключени договори с изпълнители, вследствие на проведени процедури "Открит избор" с обект:

#1 „Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на оборудване“ със следните обособени позиции: 

Обособена позиция 001 - Микровълново радиорелейно оборудване;
Обособена позиция 002 - Сплайсери с оборудване;
Обособена позиция 003 - Оборудване за пренос и управление на IP  трафик; Обособена позиция 004 - Опорен рутер и опорен комутатор;
Обособена позиция 005 - Комутатор;
Обособена позиция 006 - Сървърна система, технически центрове и изнесени точки за достъп. 

Свали тук.

#2 „Разработване, адаптация, внедряване и пускане в експлоатация  на интегрирана система за управление и контрол“.

Свали тук.

 

Дата: 08.03.2013